Connect with us
Suzuki
just1 mx

Mediaajánlat

Médiafelületeinket értékesítő partnereink:

  • Benkő Zsolt Egyéni vállalkozó
  • Édes Otthon Ingatlanközpont Kft. (edesotthon.hu)
  • Parts Shop Kft. (tesztmedia.hu)

Személyre szabott médiaajánlatért kérjük írjon a sales[kukac]tesztmedia.hu címre. Rövidesen küldjük az ajánlatot.

Köszönjük megkeresését!

 

Kiadói általános szerződési feltételek:

Kiadó neve: Benkő Zsolt Egyéni vállakozó
Székhely: 1025 Budapest Törökvész út 3/b.
Adószám:
Bankszámlaszám: K&H Bank : 10402898-50526586-52741006
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU14 1040 2898 5052 6586 5274 1006
SWIFT: OKHBHUHB
További megnevezése: Kiadó

A TesztMotor.hu című portál kiadója, a Benkő Zsolt E.V. (továbbiakban: Kiadó) által gondozott kiadvány hirdetéseinek megrendelése egyben a Kiadó Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A Kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg arról írásban nem értesíti partnereit.

1. Általános rendelkezések

A Kiadó gondozásában megjelenő kiadványokban a hirdetések a Kiadó és a reklámozó (vagy a reklámozó megbízásából a reklámszolgáltató, az ügynökség; a továbbiakban együtt: reklámozó) közötti eseti szerződések alapján kerülnek közzétételre. A jelen általános feltételek valamennyi szerződésre irányadók, feltéve, hogy a felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

II. A szerződés létrejötte, a megrendelés tartalma

1. A Kiadó a hirdetés megrendelését írásban – akár az általa kidolgozott megrendelőlapon, akár a reklámozó által írt levél alapján – a megrendelő cégszerű aláírásával fogadja el.
A megrendelésben a reklámozónak azonosítható módon – a cég- vagy egyéb hivatalos nyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően – meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét vagy állandó belföldi telephelyét, be kell mutatnia az adószámát, valamint közölnie kell a bankszámlaszámát.

2. A szerződés azzal jön létre, hogy a Kiadó a megrendelést visszaigazolja. Az esetleges hiányok pótlására vonatkozó felhívás önmagában nem minősül visszaigazolásnak. A hirdetés megjelentetésére csak a szerződés megkötése után kerülhet sor.

3. A Kiadó a megrendeléseket beérkezésük sorrendjében teljesíti. Anyagtorlódás esetén a Kiadó jogosult a reklám megjelenésének időpontját – a reklámozóval egyeztetve – megváltoztatni.

4. A reklámozónak a megrendeléshez kész hirdetési anyagot kell mellékelnie.

5. Amennyiben az anyag átadása után merül fel valamilyen változtatás iránti igény, ennek bejelentésekor új hirdetési anyagról, bannerről is köteles gondoskodni a reklámozó. Változtatás iránti igény bejelentése és az új anyag átadásának a leadási határidőig meg kell történnie. Ha bejelentett változtatási igény után az új anyagot a reklámozó határidőre nem küldi meg, a Kiadó az eredeti reklámot teszi közzé, vagy – ha a reklámozó
ezt kéri – a közzétételt mellőzi, de ebben az esetben a hirdetés teljes árát ki kell fizetni.

6. A reklámozó tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület árára vonatkoznak, így amennyiben a reklámozó a hirdetés előállításához vagy annak esetleges átdolgozásához, kijavításához a Kiadó segítségét kéri, ezt a Kiadó külön díjazásért vállalja.

7. A reklámozó kijelenti, hogy az általa közölt adatok és átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személy jogait (szerzői jogok, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz, megjelölésekhez fűződő jogok, személyhez fűződő jogok). Tudomásul veszi egyúttal, hogy az adatok valósságáért, a reklámban közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a reklám által történő megsértéséért kizárólag őt terheli felelősség.

8. A reklámozó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a lap arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, továbbá a technikai formája miatt nem realizálható hirdetések közzétételét a Kiadó jogosult megtagadni.

9. A reklámozónak a hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírás szabályoknak megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A Kiadó a reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a reklámozóval való egyeztetés nélkül is köteles elvégezni. Ha a Kiadó megítélése szerint hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a reklámozóval egyeztetve kell elvégezni.

10. Ha a megfelelő időben leadott hirdetés a Kiadón kívül álló okból nem jelenik meg, a Kiadó a hirdetést a reklámozóval egyeztetett más időpontban megjelenteti.

11. A hirdetésnek a portálon való elhelyezésére a lap struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Kiadó. Az ilyen igényt a szerződés megkötésekor egyeztetni kell. Amennyiben az egyeztetés ellenére a hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, a Kiadóval szemben kárigény nem érvényesíthető, de ha a megállapodásban megjelölt helyért felárat számított fel, ezt köteles visszafizetni.

12. A Kiadó a reklámozótól átvett kéziratos, digitális illetve nyomdakész anyagot csak a reklámozó kifejezett kívánságára küldi vissza. Ezen anyagokat a Kiadó a reklám megjelenését követő hat hónapig őrzi meg. Ezt követően – eltérő megállapodás hiányában – az anyagokat a Kiadó megsemmisíti.

III. Hirdetési díjak

13. A Kiadó hirdetési árlistát alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat. Az árlistáért kérjük írjon a joker[kukac]tesztauto.hu címre és azonnal küldjük.

14. A reklámozó az árlista szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító hirdetési mennyiséget. Ebben az esetben már első hirdetés árát is kedvezményesen fizetheti. Amennyiben azonban a hirdető a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott hirdetési mennyiség függvényében változik, esetleg a kedvezmény elvész. Ebben az esetben a reklámozónak a korábban kedvezményesen kifizetett hirdetések díját is megfelelően ki kell egészítenie. Ugyanígy kell elszámolni a Kiadóval akkor is, ha az év végén derül ki, hogy a reklámozó a vállalt hirdetési mennyiséget nem tetette közzé. Ha pedig az év végi elszámolás azt mutatja, hogy a tárgyévben közzétetetett hirdetés mennyisége kedvezményre jogosít, és a reklámozó év közben a hirdetésekért teljes árat fizetett, a kedvezmény összegét a Kiadó utólag visszafizeti a reklámozónak.

16. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Kiadó az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal köteles közzétenni. A változások közzététele előtt kötött megállapodások esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – a Kiadó a régi árakat alkalmazza.

17. Leadási határidő: a megjelenés előtti nap 5. napja. A hirdetés anyagának legkésőbb a megjelenés előtti 5. napon meg kell érkeznie a Kiadóhoz.

18. Az előre megrendelt hirdetés határidőn túli leadása esetén – ha a Kiadó a hirdetést még közzé tudja tenni –, a reklámozónak kötbért kell fizetnie, amely a hirdetési díj 10%-a.
Ha a késedelem miatt a megjelentetésre már nincs lehetőség, a kötbér mértéke megegyezik a hirdetési díj összegével. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre adott megbízás visszavonása nem lehetséges. Ebben az esetben a reklámozónak a szerződésben megállapított díj teljes összegét ki kell fizetni.

IV. Lemondás

A már megrendelt hirdetés a megjelenés előtti 90. napig minden következmény nélkül lemondható.
A megrendelések leadási határideje előtt 60 napon belül lemondott hirdetési megrendelések esetén a Kiadó a hirdetési díj 50 %-ának, 30 napon belüli lemondás esetén pedig a hirdetés 80%-ának megfelelő összegű kötbért számít fel a Kiadó.

V. Fizetési feltételek

19. A reklámozó a Kiadó számláit általában a hirdetés megjelenését követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő nyolc napon belül átutalással egyenlíti ki.

20. Késedelmes fizetés esetén a reklámozó a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni.

21. Fizetési késedelem esetén a Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelő megbízásait ne teljesítse, illetőleg szüneteltesse mindaddig, amíg a megrendelő a megelőző számlák ellenértékét ki nem egyenlíti.

VI. Felelősségi szabályok

22. A reklámozó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

23. A Kiadó a hirdetés leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a változtatás végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. Az ilyen változtatások többletköltségei minden esetben a reklámozót terhelik. Amennyiben a reklámozónak folyamatos, több alkalomra szóló szerződése van, és a következő szám leadási határidejének lejártáig nem ad új anyagot, a Kiadó automatikusan a legutolsó
megjelent hirdetést ismétli meg.

24. Ha a reklámozó által átadott nyomdakész anyagban meglévő hibák a Kiadónak történt átadáskor nem vagy csak nehezen voltak felismerhetők, és emiatt a hirdetés hibásan jelenik meg, továbbá ha a reklámozó a próbalenyomatot jóváhagyta, a Kiadó a hibás teljesítés miatt nem felel. Nem felel a Kiadó a sorozatban megjelenő hirdetésben meglévő hibáért sem, ha a reklámozó az ismételt megjelenés előtt nem élt reklamációval. Minden egyéb, a Kiadó vagy a nyomda terhére felróható teljesítési hiba esetén a reklámozó a hirdetési díj arányos leszállítását, másodsorban pedig a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését kérheti.

25. A Kiadó mindennemű felelősséget elhárít a kiadványaiban megjelenő behúzott vagy befűzött termékekért, amelyeket nem maga szerkesztett és készített. Az ilyen anyagok közzétételét is jogosult azonban minden olyan esetben visszautasítani, amelyek a reklám visszautasításához vezethetnek.

26. A reklámozó tudomásul veszi, hogy a Kiadóval szemben kárigény csak a hirdetési ár mértékéig érvényesíthető.

27. A reklámozó mindennemű reklamációt a hirdetés megjelenését követő tíz napon belül köteles a Kiadónak írásban bejelenteni.

28. A reklámozó csak akkor jogosult a Kiadó felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Kiadó ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

29. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az eseti szerződések vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni. Ha a felek a vitát egyeztetéssel
nem tudják rendezni, a Kiadó székhelye szerinti, megfelelő hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak.

30. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2014.április 1-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSzF-nek részei az abban hivatkozott dokumentumok (pl.: Hirdetési anyagleadási paraméterek). A Kiadó – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSzF és az abban hivatkozott dokumentumok, illetve tájékoztatók egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Reklámozó kifejezetten elfogad. Az ÁSzF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Kiadó a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra hozza a www.tesztauto.hu weboldalán, illetve az ÁSzF-ben meghatározott elérhetőséggel rendelkező oldalon. A jelen ÁSzF-nek a Reklámozóval való megismertetéséről a Kiadó oly módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Reklámozó esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a http://www.tesztmedia.hu/mediaajanlat oldalon közzétételre kerül.

Kelt: Budapest 2018. 01. 01.

Sportster

Facebook

INSTAGRAM

MPS AIRFORM
caballero