Connect with us
Suzuki

Hírek

Adásvételi szerződés változások!

Július 1-jétől megváltoznak a gépjárművek adásvételének és átírásának szabályai

Published

on

ULTRABOLT
RST AIRBAG

Szöveg, képek: Leposa Zsolt (lepo01.hu)

2010. július 1-től változások lépnek életbe a gépjárművek adásvételénél, ezért ha mostanában tervezel motort (vagy autót) venni vagy eladni, sürgősen tisztába kell tenni a dolgokat, nehogy utólag rohangálj az okmányirodába.

A új szabályoknak nem megfelelő adásvételi szerződések regisztrációját az okmányirodák vissza fogják utasítani! Ha így jársz, ezzel sok kellemetlenséget szerezhetsz és költséget okozhatsz magadnak és a motor vagy az autó korábbi tulajdonosának!

Megszűnik tehát a “sajt cetli” meg a “lepapírozás”, marad a szerződés. Az autó adásvételi szerződést úgynevezett “teljes bizonyító erejű” magánokiratba kell foglalni. A csatolt adásvételit pontosan és hiánytalanul kitöltve veszi át az okmányiroda, a nem megfelelően kitöltött adásvételi szerződéseket sajnos még mi, vizsgáztatók sem tudjuk majd átíratni, ezért kérünk mindenkit, hogy a mellékelt szerződéseket kezdjék mihamarabb használni, de legkésőbb július 1-jétől! Így elkerülhető lesz majd a tévesen vagy pontatlanul kitöltött adásvételi, valamint a meghiúsult okmányirodai ügyintézés, és ami fontos: sok kellemetlenégtől kíméljük meg egymást, ha jól kitöltött papírokat kapunk és adunk.


Kattints a képre a nagyításhoz!

Vizsgáztatás ügyben Leposa Zsolt a szakértőnk >>> www.lepo01.hu
A LEPO 01 Bt. már nem csak eredetiségvizsgálatot végez hatósági szerződés keretében, hanem 2010. június 1-jét követően saját műszaki vizsgaállomás is vár mindenkit, a III.kerületi Bojtár utca 33. szám alatt.


Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsgáztatás, átírás, hajók átírása… Mindez a Lepo 01 Bt.-nél
304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet…

a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:
1. § E rendelet alkalmazásában:
a) teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat;
b) eladás bejelentése: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű nyilvántartás szerinti tulajdonosa által tett bejelentés a jármű elidegenítése tárgyában;
c) tulajdonjog változás bejegyzése: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű elidegenítését követően a jármű új tulajdonosa által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az új tulajdonos adatait tartalmazó törzskönyv kiadására irányul;
d) üzembentartó személyének változása: a járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonosa vagy a képviseletében eljáró személy által kezdeményezett közlekedési igazgatási eljárás, amely az üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedély kiadására irányul;
e) nyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartása.
2. § (1) A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított 5 munkanapon belül – az eladó tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, a 3. §-ban meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtásával vagy megküldésével teljesíti. A közlekedési igazgatási hatóság az e rendelet szerinti adattartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat alapján a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba bejegyzi.
(2) Az eladás bejelentés ténye az e rendeletben meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja.
3. § A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;
e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;
h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
4. § A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás;
b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
c) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
d) a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történő átadásának-átvételének ténye, időpontja;
e) a járműnek üzembentartó birtokába kerülési időpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesz;
h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
5. §
6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 5. §-a 2010. július 1-jén lép hatályba.
(3) E rendeletet a hatálybalépését követően létrejött jogügyletek tekintetében kell alkalmazni.

Sportster

Facebook

INSTAGRAM

MPS AIRFORM
caballero

Trending